بسمه تعالی
مهارت تایپ
(فارسی و انگلیسی)

آشنایی با کیبورد کامپیوتر


هر چند ظاهر کیبورد کامپیوتر به نظر آشنا می آید و فکر میکنید که همه چیز را در مورد آن میدانید
اما هنوز چند نکته می تواند برا یتان ناگفته مانده باشد . کیبورد کامپیوتر که ظاهری مانند ماشین
تحریر دارد، حاو ی چند کلید اضافی است که فراگیری آنها اول ین قدم در استفاده بهتر از کامپیوتر
محسوب می شود. کلیدهایی و یژه به همراه کلیدهای فانکشن، در وقت شما هنگام بهره گیری از
کیبورد صرفه جو ییکرده و شما را به کامپیوترتان نزد یکتر میکند. در ا ین مقاله کلیدهای کیبورد
کامپیوتر را معرفیکرده و عملکرد آنها را برایتان شرح میدهم.
کلیدهای فانکشن اکثر کیبوردهای کامپیوتر حاوی یک رد یف کلید فانکشن در قسمت بالا ی ●
نامگذار ی شده اند . هرچند که این کلیدها با F یا 11 F تا 10 F کیبورد هستند که معمولا از 1
برنامه ها ی قد یمی داس، مصارف ز یادی داشتند اما امرو زه از رونق افتاده اند و چندان عمومیت
ندارند. البته چند برنامه از جمله محصولات ما یکروسافت هنوز از این کلیدها سود می جویند . از
را ظاهر میکند . این کلیدها help استفاده م یشد و منو ی Help 1 برا ی F روزهای قد یم، کلید
هم مصرف داشتند . نگاهی به Shift و ALT و CTRL معمولا بصورت ترکیبی با کلیدهایی مانند
بر نامه ا ی که مصرف میکنید، برا ی آن برنامه خاص، مصارف ا ین کلیدها را قید کرده help بخش
است.
علامت میخورد، امروزه اکثرا Return یا Enter ا ین کلید که قبلا با Enter یا Return کلید ●
فقط بشکل یک پیکان بزرگ د یده می شود. این کلید برای دادن دستورات یا حرکت کرسر به اول
خط بعد ی مصرف می شود. معمولا در باکس ها ییکه در و یندوز باز می شود، یک دکمه پیش فرض
دارد که بصورت خطوط سیاه دیده میشود. زدن این کلید، آن انتخاب را فعال میکند.

آموزش تایپ فارسی ده انگشتی


د یده می شود و اکثرا برا ی خروج از برنامه ESC ا ین کلید در اکثر کیبوردها بنام Escape کلید ●
ها مصرف می شود. گاهی هم هیچ کار ی انجام نم یدهد. البته گاه ی هم با برگرداندن شما به صفحه
قبلی در هنگام بروز یک مشکل میتواند بشما کمک کند.
ا ین کلید به همراه سا یر کلیدها مصرف می شود. اگر در حالیکه این کلی د را نگه CTRL کلید ●
داشته اید، کلید دیگری را بزنید، کار تعریف شده برای این ترکیب انجام میشود. این عمل بستگی به
CTRL+S برنامه ا ی دارد که در حال اجرا ی آن هستید. مثلا در اکثر برنامه های ویندوز ترکی ب
آن سند را چاپ میکند. توجه کن ید که علامت + در CTRL+P سند باز جار ی را ذخیره میکند و
را بزنید. P را نگه دارید، آنگاه کلید CTRL اینجا به معنای آنست که کلید
ا ین کلید ن یز مانند کلید کنترل به همراه سا یر کلیدها مصرف می شود. در اکثر برنامه ALT کلید ●
های و یندوز منوها ی بالا ی صفحه که حروف آنها با یک خط در زیر آنها مشخص شده با نگهداشتن
و زدن آن کلید ز یر خط دار، منو ی مربوطه را باز میکند. درست مثل ا ینکه ماوس را ALT کلید
میتوانی د با ماوس File روی آن منو ی انتخاب ی برده و کل یک کرده ا ید. مثلا برا ی باز کردن منوی
را بزنید. F را نگهداشته و همزمان کلید ALT کلیک کنید و یا میتوانید کلید File روی نوشته
اگر این کلید روشن باشد (روشن بودن آن با چراغی روی کیبورد مشخص Caps Lock کلید ●
خاموش باشد، حروف Caps Lock است) کیبورد اقدام به تایپ حروف بزرگ لاتین میکند. اگر
کوچک تایپ میشود.

خرید بک لینک قوی

7
اکثر کیبوردهای کامپیوتر در منتهی الیه سمت راست خود، یک Num Lock کی پد عددی و ●
معروف است. این Numeric Keypad مجموعه کوچک از کلیدها را دارند که به کی پد عددی یا
کی پد مجموعه ا ی از کلیدهای اعداد را بعلاوه چند کلید اضاف ی مانند پ یکانها ی حرکت کرسر،
تغیی ر میکند . Num Lock و غیره دارد. عملکرد کی پد عدی با یک کلی د بنام End ،PgDn
روشن است (روشن بودن آن با چراغ کوچک ی روی کیبورد مشخص Num Lock وقتیکلید
میشود) این کی پد برا ی وارد کردن اعداد مصرف می شود. این کی پد مورد علاقه حسابداران است
خاموش باشد، هر کلید در کی Num Lock که میتوانند به سرعت اعداد را تایپ کنند. وقتیکلید
پد عمل ی را انجام م یدهد که ز یر ع ددها نوشته شده است . مثلا کلیدهای پ یکان برا ی حرکت دادن
مشخص شده اند میتوانند Pg Down و PgUp کرسر در صفحه مصرف میشود. کلیدهاییکه با
کرسر را به اول یا آخر یک خط End و Home کرسر را یک صفحه به بالا و پا یین ببرند. کلیدهای
یا سند م یبرند. کی پد عدد ی معمولا دارا ی کلیدهای د یگری هم هست . بعض ی از آنها علامتها ی
مفیدی هستند مانند نقطه، ممیز، علامتهای مثبت و منفی.
نیز برای حرکت سر یعتر در صفحه Page Up - Down Page - Home - End کلید های ●
استفاده می شوند.
کلید ویندوز این کلید در اکثر کیبوردها و مخصوصا نمونه هاییکه جدید هستند وجود دارد. این ●
در این عکس، مشخص است که Alt و ctrl کلید با عکسی از آرم ماکروسافت مانند کلید بین
قرار دارد. زدن این کلی د، Space bar معمولا هم در سمت چپ (یا راست) بزرگترین کلید یعنی
Short را فعال میکند. استفاده از این کلید با سایر کلیدها در بهره گ ی ری از امکان Start دکمه
بزنید، سر یعا تمام کادرها ی باز، D و یندوز بس یار موثر است . مثلا اگر ا ین کلید را همزمان با Cut
بسته شده و به دسکتاپ ویندوز میرسید. با زدن دوباره این دو کلید، کادرها مجددا باز میشوند.8
معمولا در ترکیب با یکی از کلیدهای الفبا برای تایپ حروف بزرگ Shift کلید Shift کلید ●
را با یکی از ک لیدهای عدد ی رد یف بالا ی کیبورد مصرف کنید، علامتی Shift مصرف می شود. اگر
معمولا به عنوان یک م یانبر برای انجام کار ی Shift که بالا ی هر عدد است ظاهر می شود. از ک لید
و داخ ل کردن س ی د ی رام در در ای و معرف Shift خاص استفاده می شود. مثلا نگهداشتن کلید
در سی دی انجام نگیرد و سی دی بصورت خودکار اجرا نمیشود. Auto-Run آنست که عمل
بصورت روشن و خاموش عمل میکند و مشخص میکند که آ ی ا Ins کلید درج یا Insert کلید ●
کاراکترهای جد یدی که ت ایپ میکنید روی متون قبلی نوشته شود و یا آنها را کنار زده و لابلای آنها
را روشن میکنید، هر آنچه تایپ نمایید در محل کرسر درج میگردد Insert درج گردد . وقتی کلید
خاموش است، متن جد ی دی Insert و متن یکه قبلا موجود بود به سمت راست م یرود. وقتی کلید
که ت ایپ میکنید رو ی متن قب لی در سمت راست کرسر بازنو ی سی م ی شود. اغلب برنامه ها ک لی د
را خاموش م یکنند. متاسفانه ه یچ چراغ ی برای نشان دادن حالت این کلید در کیبورد وجود Insert
ندارد.
اگر در کیبورد خود کلید ویندوز دارید به احتمال قوی کلید Application کلید ●
هم خواه ید داشت . که با علامتی مانند نوشته ه ایی رو ی کاغذ و یک اشاره گر Application
دیده میشود. این کلید مانند دکمه راست ماوس ی ا Space bar ماوس روی آن در سمت راست
همان کلیک راست عمل میکند.
این کلید کاراکتر موجود در سمت چپ کرسر را پاک میکند. گاه ی روی Back Space کلید ●
این کلید فقط یک پیکان به سمت چپ دیده میشود.


روش تایپ ده انگشتی


9
برا ی حرکت از یک ف یلد به ف یلد د یگر مصرف می شود و معمولا زمان یکه Tab کلید Tab کلید ●
بکار Tab را همزمان با کلید Shift در حال پر کردن یک فرم هست ید خ یلی مف ید است . اگر کلید
عقب گرد دارید و به فیلد قبلی میروید. Tab ببرید، آنگاه
کاراکتر سمت چپ کرسر را Backspace قبلا گف تیم که کلید Delete یا Del کلید پاک کن ●
کاراکتر سمت راست کرسر را پاک میکند ول یکرسر را حرکت نم یدهد در Del پاک میکند. کلید
برا ی پاک کردن Delete عوض تمام متن راست کرسر را بسمت کرسر م یکشد. در ضمن از کلید
فایل، شورت کات یا های لایت انتخاب شده نیز استفاده میگردد.
استفاده میشد، Dos در روزهاییکه از سیستم عامل Print Screen یا PrtScrn کلید چاپ ●
کلید چاپ صفحه همانطور یکه از نامش انتظار م یرفت عمل م یکرد یعنی وقت ی آنرا فشار م یدادی د،
Print یک چاپ از آنچه روی صفحه میدیدید، در پرینتر ظاهر میشد. متاسفانه در و یندوز کلی د
اقدام به ارسال تصو یر صفحه مان یتور به حافظه کل یپ بورد و یندوز میکند و نه پر ینتر لذا با Screen
فشار دادن این کلید، ظاهرا اتفاقی نمی افتد. برای اینکه بتوانید از این تصویر صفحه مونیتور استفاده
Paint نمایید. برنامه Paste کنید با ید یک برنامه گراف یکی را باز کن ید و آنگاه تصو یر فوق را در آن
در و یندوز م یتواند ا ینکار را بکند . حال میتوانید نسبت به چاپ تصویر از این برنامه گراف یک ی اقدام
را Print Screen را نگهداری د و بعد کلید Shift کنید. در بعضی از کیبوردها لازم است کلید
بزنید.
است که برا ی وارد کردن یک Space bar بزرگترین کلید کیبورد همین Space bar کلید ●
جای خال ی در متن مصرف می شود. در بعض ی از برنامه ها از ا ین کلید برا ی انتخاب موارد ها ی لا ی ت
شده استفاده میشود.
از نوع روشن و خاموش است که اثر کلیدهای حرکت Scroll Lock کلید Scroll Lock کلید ●
دهنده کرسر یعنی پ یکان ها را تعریف میکند. در اکثر برنامه ها ی امروز ی اثر ا ین کلید خنث ی شده
است و زدن آن تاث یری در روند برنامه ندارد . در برنامه ها ییکه از ا ین کلید پشت یبانی م یکنند با
زدن کلیدهای پیکان باعث میشود تا کل صفحه حرکت کند و ، Scroll Lock روشن کردن کلید
خاموش باشد، این کرسر است که Scroll Lock کرسر در جای خود ثابت بماند. وقتیکلید
حرکت میکند. کیبورد ابزار ی برا ی وارد کردن متن به کامپیوتر است . یادگرفتن طرز کار با آن برا ی10
کسیکه با کامپیوتر کار میکند ضروری است. حتی اگر در سطح حرفه ای با کامپیوتر کار م یکنی د
شاید نکاتی را در رابطه با کیبورد مصرف نمیکردید. حال امیدوارم که با مصرف روزانه انواع کلیدهای
کیبورد، با این وسیله احساس راحتیکنید.
گو یند و شامل حروف الفبا Alphanumeric کلید ها ی مربوط به تا یپ به ا ین نوع کلیدها ●
می باشد .این قسمت به تنها یی م ی تواند ن ی از یک (punctuation) ،اعداد از صفر تا 9 و نشانه ها
تایپیست را برطرف کند و نوع چ ینش ا ین بخش از کلیدها شب یه دستگاه ها ی تا ی پ است . قابل
در گروه کلیدهای تا یپی قرار م ی گ یرد و به آن کلید تبد یل گفته م ی Shift ذکر است که کلید
شود. کلیدهای اصل ی نوشتن عموماً توانائی نوشتن دو علامتی ا دو حرف را دا رند .برا ی نوشتن
و یک ی از دکمه ها ی تا یپی ،حروف Shift مطالب به زبان انگل یسی و لات ین ،با نگه داشتن کلید
روشن Caps Lock کوچک به بزرگ تبدیل م ی شود (البته این در صورت ی است که کلید
نباشد.درغیر ا ین صورت با نگهداشتن ش یفت و فشار دادن یک دکمه ،حرف بزرگ به کوچک تبد یل
می شود.) .
خاموش است اگر شیفت را نگهداشته و همزمان دکمه Caps lock برای مثال در حالتیکه کلید
نوشته می شود. (H) بزرگ ، (h) را بفشاریم به جای نوشتن به صورت کوچک H ی
و یکی از دکمه ها ی تا یپی نشانه ها مانند کاما (،) نوشته م ی Shift در زبان فارس ی فشار دادن کلید
شود.


انواع چینش کلیدهای نوشتن


اگر توجه کرده باش ید حروف یکه بر رو ی کلیدهای صفحه کلید مشخص شده اند به ترتی ب حروف
الفبا ن یستند و از طرح یا چینش دیگری استفاده شده است.این موضوع هم برای زبان انگلیسی و هم
زبان فارس ی صدق م یکند .دلیل ا ین که بعض ی از حروف الفبا در یک ر دیف قرا م ی گ یرند چ ی ست؟
چرا آنها بر اساس حروف الفبا چیده نشده اند؟
در جواب با ید گفت برا ی راحت ی استفاده و افزا یش سرعت تا یپ ،طراحان صفحه کلید بر اساس
کاربرد حروف ،آنها را در یک رد یف قرار م ی دهند تا تا یپیست ها از یک قانون خاص ی برا ی تای پ

تایپ

11
پیروی کنند و در نتیجه سرعت تایپ بالا رود.اگر بر اساس چینش حروف الفبا باشند ،ممکن است بر
خی حروف کاربرد ب یشتری نسبت به سا یر حروف داشته باشد و با توجه به این نوع چ ی نش
دسترسی به آن مشکل شود .پس استفاده از یک طرح مناسب لازم و ضرور ی است .ما در ا ینجا دو
نوع طرح معروفیکه تاکنون در بیشتر کامپیوتر ها به کاربرده شده است را بیان میکنیم.
QWERTY Keyboard الف) طرح
( این طرح بند ی که در سال 1878 توسط کر یستوفر شولز (مخترع ماش ین تحر ی ر در سال 1868
ایجاد گرد ید ، به دل یل ارزان و سهل الوصول بودن و همچن ین مشکلات استفاده از طرح بند یهای
جدید، تا به امر وز ،رسم ی تر ین و پراستفاده تر ین طرح صفحه کلید بشمار م ی رود .علت نامگذار ی
در ردیف بالائی بخش الفبائی صفحه کلید Q,W,E,R,T,Y آن به این نام نزدیکیکلیدهای حرفی
می باشد.
Dvorak Keyboard ب) طرح
August توسط ، QWERTY این طرح بندی در سال 1936 و جهت رفع مشکلات مدل
ابداع گرد ید. ویژگی ا ین صفحه کلید استقرار حروف صدادار انگل یسی در کنار یکد یگر و Dvorak
در سمت چپ صفحه کلید م ی باشد .با آموختن نحوه ی استفاده صح یح از ا ین نوع طرح بند ی ، به
دلیل وضعیت خاص قرار گیری کلیدها در کنار یکدیگر، می توان در زمان ورود اطلاعات کار کمتری
انجام داده و در مجموع سرعت عمل تایپ را بالا برد.
این کلیدها برای جهت دهی و حرکت دادن نشانگر موس در (Arrow Keys) کلیدهای جهتی ●
وارونه T فواصل کوچک ،در صفحه نما یش به کار می رود.تعداد آنها چهار عدد می باشد و به صورت
قرار دارد. Numeric Keypad و Alphanumeric در بین12
فصل دوم
آشنایی با تایپ کامپیوتری
لاتین و فارسی

13

نحوه صحیح نشستن رو به روی کامپیوتر

ارتفاع صندلی باید به نحوی تنظیم شود که مچ و دستان هنگام تایپ کردن صاف باشد.
بر رو ی صند لی صاف بنش ینید و صفحه ما نیتور را طور ی تنظیم کنید که هم سطح با چشمانتان
باشد.
نکته: ت ایپ آهسته اما به دقت بس یار بهتر از ت ایپ س ریع و لی با اشتباهات متعدد م ی باشد . ابتدا
سعیکنید تایپ را بدون اشتباه انجام دهید سپس اقدام به افزایش سرعت نمایید.


نکات مهم در افزایش سرعت تایپ

-1 با استفاده درست هنگام تایپ کمترین اشتباه را خواهید داشت.
-2 بعد از تایپ هر حرف، انگشتان خود را به ردیف میانی برگردانید.
-3 هر کلمه ای را که ت ایپ م یکن ید مانند مجموعه ای از ک لی دها بر رو ی صفحه ک لی د مجسم
کنید.
-4 ممکن است در ابتد ای کار، احساس ناشی بودن و بی حوصلگیکنید. اما هر چه بی شتر تمر ین
کنید، عمل تایپ آسانتر خواهد شد.
-5 حواس خود را بر رو ی ت ایپ صح یح متمرکز کنید، پس از آن م ی بینی د که سرعت کارتان
پیشرفت خواهد کرد.
-6 هر قدر دقتتان بیشتر شود، اطمینان بیشتری در سریع تایپ کردن به دست خواهید آورد.
-7 انگشتان خود را در سطح پ ایین رو ی صفحه کلید نگه دار ید و یک ر یتم نرم و پیوسته را هنگام
تایپ حفظ کنید.
-8 نگاه خود را بر رو ی متن یکه ت ایپ م یکن ید نگه دار ید و سع یکن ید یک یا چند کلمه را با هم
بخوانید.
آشنایی با تایپکامپیوتری لاتین و فارسی
سرعو تد قّت در ت ایپ کامپیوتری یکی از و یژگی ه ای بارز یکا کربر مؤ فّق خواهد بود . این مطالب
با یرو کش کام لاً جد ید و سر یع تدو ین شده تا خواننده بتواند خ یلی سر یع اصول ت ایپ کامپیوتری
را بیاموازد. ما به یاد داشته باش ید که رمز موفقیت در هر کاری، تمر ین و تلاش و باز هم تمر ین
بیشتر است.

15

تایپ لاتین

برای فراگیری اصول کامپیوتری بهتر است که با تایپ لاتین شروع کنید. تعداد حروف در زبان لاتین
کمتر از حروف زبان فارسی است، ضمن اینکه زبان لاتین فاقد علائمی مانند ( ،ٍ ، و …) است.
در اولین قدم آموزش تایپ کامیپوتری بهتر است جایگاه حروف و ارقام و کارکترها روی صفحه کلید
را به خاطر بسپار ید. با دقّت زیاد به صفحه کلید کامپیوتر نگاه کرده و حوزه و محل دقیق تک تک
کلیدها را به خاطر بسپار ید. در قدم بعد ی سع یکن ید انگشتان خود را رو ی صفحه کلید قرار دهی د.
طبیعی است که هر یک از انگشتان با ید روی یک کلید قرار گیرند. اما تعداد کلیدها بسیار بی شتر از
تعداد انگشتان دست انسان است . چاره ا ی ن یست و با ید جایگاه ثابتی برای انگشتان دست راست و
چپ پ یدا کن ید. این جا یگاه را در تا یپ کامپیوتری پا یگاه م ی نامند . پایگاه مکانی است که هر انگشت
بطور عاد ی آنجا قرار گرفته و سپس برا ی تا یپ کلیدهای مختلف به نواح ی مختلف صفحه کلید
حرکت کرده و پس از انجام وظیفه دوباره به آنجا بر می گردد.16
تایپ 10 انگلشتی
صفحه کلید کامپیوتر را برای آموزش تایپ کامپیوتری، به چهار حوزه به شرح زیر تقسیم میکنند:
-1 سطر پایگاه
-2 .سطر بالای پایگاه
-3 سطر پایین پایگاه
-4 سطر اعداد
;

17
سطر پایگاه
می نامند. سطر پایگاه به طور « سطر پایگاه » ردیف وسط و اصل ی صفحه کلید کامپیوتر اصطلاحاً
عادی شامل کلیدهای زیر است:
چهار انگشت دست راست و ن یز چهار انگشت دست چپ هم یشه رو ی ا ین سطر قرار دارند . به هم ین
دلیل آن را سطر پا یگاه (انگشتان) می نامند . بدیهی است که چهار انگشت دست راست به ترت ی ب
روی چهار کلید سمت راست و چهار انگشت دست چپ به ترت یب روی چهار کلید سمت چپ سطر
پایگاه قرار م ی گ یرند. هر یک از انگشتان در صورت لزوم از سطر پا یگاه برخاسته و رو ی کلید مورد
نظر رفته و پس از انجام عمل تایپ، دوباره به کلید پایگاه خود بر می گردند.
برای سهولت آموزش بهتر است انگشتان دست چپ و راست را به شرح زیر شماره گذاری نماییم:
-1 انگشت کوچک (دست چپ و راست) = شماره 1
-2 انگشت دوم قرار گرفته بین انشگشت کوچک و وسطی (دست و چپ و راست) = شماره 2
-3 انگشت وسط (دست چپ و راست) = شماره 3
-4 انگشت اشاره (دست چپ و راست) = شماره 4
-5 انگشت شست (درست چپ و راست) = شماره 5
و انگشت دست راست را با علامت اختصار ی « چ» انگشت ها ی دست چپ را با علامت اختصار ی
مشخص م یکن یم. اکنون م ی توان یم چگونگ ی قرار گ یری انگشت ها ی دست چپ رو ی سطر « س»
پایگاه را به شکل زیر نمایش دهیم:
همچنین چگونگی قرارگیری انگشت های دست راست روی سطر پایگاه به شکل زیر است:18
دو کلید میانی در این سطر باقی می مانند که با شکل زیر تایپ می شوند:
قرار دارد . F را تا یپ م یکند، اما هم ی شه رو ی کلید G و F یعنی انگشت 4 دست چپ دو کلید
قرار دارد. J را تابپ میکند اما همیشه روی کلید H و J انگشت 4 دست راست دو کلید
انگشت 4 دست چپ را از پا یگاهش بلند کرده، کم ی به طرف راست متما ی ل G برای تا یپ حرف
بر می گردانید. F را فشار می دهید و آنگاه انگشت فوق را به پاهگاش یعنیکلید G نموده و کلید
اما دو انگشت 5 دست راست و چپ کجا قرار می گیرند. این دوانگشت ن زدیک کلی د فاصله (زی ر
سطر پایگاه ) به حالت آماده باش قرار می گیرند
نکته: برا ی کسب مهارت ب یشتر، سع یکن ید تا انگشت ها ی دست چپ و راست را رو ی کلی دهای
سطر پایگاه مستقر نموده و بدون نگاه کردن به صفحه کلید، حروف موجود را تایپ کنید.
سطر بالای پایگاه
سطر بالای پایگاه روی صفحه کلید کامپیوتر شامل کلیدهای زیر است:
انگشت های 1 تا 4 دست چپ به ترتبیب کلیدهای زیر را تایپ میکنند:
انگشت های 1 تا 4 دست راست به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ میکنند:19
به ترتیب توسط دو انگشت 4 دست راست و چپ تایپ می شوند: T و Y دو کلید میانی
سه کلید قرار گرفته در سمت راست سطر پایگاه توسط انگشت 1 راست تایپ می شود:
سطر پایین پایگاه
سطر پایین پایگاه در صفحه کلید کامپیوتر، شامل کلیدهای زیر است:
انگشت های شماره 1 تا 4 دست چپ به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ میکنند:
انگشت های شماره 1 تا 4 دست راست به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ میکنند:
به ترتیب توسط دو انگشت 4 دست راست و چپ تایپ می شوند. B و N دو کلید میانی

20
سطر اعداد
در سطر اعداد صفحه کلید کامپیوتر کلیدهای زیر را مشاهده میکنید:
انگشت های شماره 1 تا 4 دست چپ به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ می- کنند:
انگشت های شماره 1 تا 4 دست راست به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ می- کنند:
دو کلید میانی 6 و 5 به ترتیب توسط دو انگشت شماره 4 دست راست و چپ تایپ می شوند.
دو کلید = و – توسط انگشت شماره 1 دست راست تایپ می شوند.
Shift کاربرد کلید
رو ی صفحه کلید کامپیوتر را کلید تبدیلی می نمامند. با فشار دادن و نگهداشتن کلی د Shift کلید
صفحه کلید کامپیوتردر حالت حروف بزرگ قرار گرفته و اگر در این حالت باشد به حالت Shift
حروف کوچکتر تغییر میکند
و ت ایپ هر یک از کلیدها م یتوانید کارکتر قرار گرفته در بالا ی Shift همچنین با فشار دادن کلید
همان کلید را تایپ نمایید.
در شر ایطیکه مشغول ت ایپ با انگشت ه ای دست چپ هست ید، برای فشار دادن و نگه داشتن کلید
از شماره 1 دست راست استفاده کنید. ،Shift
در شرایطیکه مشغول تایپ با انگشت های دست راست هستید، برای فشار دادن و نگهداشتن کلید
از انگشت شماره 1 دست چپ استفاده کنید. ،Shift

تایپ کلید های دیگر:

که در سمت راست صفحه ک لی د قرار گر فته اند، توسط Enter ،Backspace ،Ctrl سه کلید
انگشت شماره 1 دست راست تایپ می شوند.
که در سمت چپ صفحه کلید قرار گرفته اند، توسط Esc ،shift ،Caps lack ،Tab چهارکلید
انگشت شماره 1 دست چپ تایپ می شوند.
قرار گرفته در سمت چپ و راست صفحه کلید، توسط انگشت ه ای شماره 2 چپ و Alt دو کلید
راست تایپ می شوند.
تایپفارسی
در ت ایپ فارس ی، تعداد حروف بیشتر از حروف لا تین است، ضمن اینکه آر ای ش حروف در صفحه
کلید فارس ی دار ای استاندارد خاص ی نیست. حتی در بیشتر برنامه ه ای واژه پرداز م یتوانی د آرای ش
حروف فارسی روی کلیدها را به دلخواه تغییر دهید.
سطر پایگاه :
در سطر پایگاه صفحه کلید فارسی، کلیدهای زیر را مشاهده میکنید:
انگشت های دست چپ به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ میکنند:

22
انگشت های دست راست به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ میکنند:
سطر بالای پایگاه:
در سطر بالای پایگاه کلیدهای زیر را مشاهده میکنید، به ترتیب تایپ کلیدهافویق د قّت نمایید:
سطر پایین پایگاه
در سطر پ ایین پ ایین پ ایگاه کلیدهای ز یر را مشاهده م یکن ید به تر تیب ت ایپ کلیدهافیوق د قّت
کنید:
سطر اعداد در تایپ فارسی
به دلیل زیاد بودن حروف فارسی، برخی از این حروف در سطر اعداد تعبیه شده اند.
در سطر عدد انگشتان دست چپ به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ میکنند:

23
در سطر اعداد، انگشت های دست راست به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ میکنند:
درج متن:
تنظ یمات پیش فرض را برا ی ما در نظر گرفته است . از Word پیش از درج هر نوع متن ی برنامه ی
5 سانت ی متر و در سمت راست و چپ به / جمله حاش یه ها که در قسمت بالا و پا یین به اندازه 2
و Times New Roman 17 سانتی متر در نظر گرفته شده است. فونت یا نوع قلم / اندازه ی 3
سایز قلم 16 مشخص شده است.
قرار دهی د. با تا ی پ Fa برای تا یپ متن فارس ی ابتدا دکمه ی تغ ییر زبان را در نوار وظ یفه در ح ال
یک جمله ی ساده تا یپ را شروع میکنیم، هر گاه جمله به پایان سطر برسد خودبخود به سطر
بعدی م ی رود . وقتی به انتها ی پاراگراف رس یدید بعد از گذاشتن ن قطه، دکمه ی ا ینتر را فشار ده ید
تا به پاراگراف بعد برو ید. برای آزما یش اگر متن ز یر را تا یپ ک نید با تنظ یمات پیش فرض در برنامه
به شکل زیر تایپ خواهد شد: Word ی
زندگی و مرگ دست خداست، اما چگونه زندگ یکردن دست انسان است؛ پس زندگیکن آنطور که
باید و بمیر آنطور که خدا می خواهد.
کسی را که خواب است می شود بیدار کرد، اما آنکه خود را به خواب زده هرگز نمی شود بیدار کرد.
بزرگی م ی گو ید: وقتی هلال ماه نو را بر صفحه لاجورد ی آسمان م ی ب ین ی، هلال ن ی ست، بلکه
علامت سؤالی است می گوید: ای بشر روز دیگری از عمرت سپری شد چه کرده ای؟…24
ماشین حساب
این قسمت از صفحه کلید، شامل اعداد 0 تا 9 و کلیدهای چهار عمل اص لی، عمچن ین علامت . و
که آن را در قسمت بالا سمت چپ مشاهده م یکنی د، Numlock م ی باشد . کلید Enter کلید
وظیفه تغ ییر حالت تا یپ از اعداد به کارکرد دوم کلیدهای ا ین بخش را دارد . به طور نمونه در حالت
که با خاموش بودن چراغ آن مشخص م ی شود، ک لی د 1 نقش Numlock غیر فعال بودن کلید
را بازی میکند. End کلید
در حالت کلی، انگشتان بر روی سه کلید 6 و 5 و 4 قرار می گیرد.25
و پس از فشردن انگشتان خود را بر رو ی کلیدهاییکه با خطوط همرنگ ناخن ها مشخص شده اند
قرار ده ید و برای زدن کلیدهای دیگر که انگشت ها بر روی آن قرار نگرفته است به خطوط نقطه
چین توجه کنید.

26
فصل سوم
تمرین و امتحان

27
تمرین ردیفمیانی
سیبگکمشگیشسی منبککگکمب.
تستا ستیگکگسکیشسیش.
شسینمتیب.
شما.
گن بن من شان سلام بلم کلم لم بم کم.
ایلبا لا یتسا ستیلبا سیلشسیمنت اناناینی.
سمن یمن کمین نم بام نام شام کام سام گام.
بنتسایبسشنتیا بیمگکممیبنا تا سلیبلمنن.
اتلیسل.
شسینمتیب.
گ ک گ ک گ ک م ن ت ا آ ل ب ی س.
شسایبالتای.
تشنا نگکمگکیم کمگکگک مکگکم ماسل.
نمناک ستایش متن تمنا شک کک مک تک.
ابن کشت کیمیا است.
نام کشتی ما ستایش است.28
امتحان ردیفمیانی
شبنم سمبل متانت است.
نیکی سبب نیکنامی است.
ایشان آشنای من است.
سیما با سیاست است.
آیا کت شما آبی است.
کتاب شما امسال آسان نیست.
مریم بنشین.
شیرین کام باشی.
انگشتان من کامل است.
لیلا با متانت است.
سینما مکان مناسبی است.
اسم من گلی است.
ایشان آشنای من است.
این ماشین مال شیما است.
اسم این استان گلستان است.
مسلمانی مسلک تکامل انسان است.
امسال تابستان نیکی است.
ماشین من نیلی است.
آسیابان مکمل نان است.29
تمرین ردیفبالایی
چججححخخههععغغففققثثصصض.
فقه خفه صفحه چفه قفه ثقه.
هههعععغغغففقققق.
چججعچحخهعهع.
فقثثصصفعف.
ضصثثققعثغقفف.
فغعه خهخح.
حجچحجغع.
ثثثصصصض.
ضصفع حخعه.
چجغفخهععغ.
چ ج ح
خ ه خ ه خ ه خ ه خ ه
عغ عغ عغ عغ عغ
ع غ ع غ ع غ
ض ص ض ص ض ص
ث ث ث ث ث
ق ف ق ف ق ف ق ف ق ف
چ ض چ ض چ ض
ج ص ج ص ج ص
ح ث ح ث ح ث ح ث ح ث

30
امتحان ردیفبالایی
قنات نمناک است.
حکیم شباهنگام به خانه ما آمد.
جنگل های شمال جای با صفایی است.
شخص عالم حقیقت بین است.
امتحانات من سخت است.
فضیلت باعث حیات عالم است.
فیض کاشانی عالم عالی مقام ساکن قم است.
صنم اسم من است.
کتابخانه جنب پل است.
جلیل عاقل است.
همیشه صاف بنشین.
عکس جشن قالیبافان قشنگ است.
خانه ما در جنگل است.
لیلا کاشانی است.
لباس شهلا بنفش است.
اجتماع قالیبافان این جا است.
لیلا جان با مریم و افسانه به خانه ما بیایید.

31
تمرین ردیفپایینی
ذر ذر ذر ذر ذر ذر ذر
در در در در در در در
ذد ذد ذد ذد ذد ذد ذد ذد
دد دد دد دد
زد زد زد زد زد زد زد
دز دز دز دز دز
رد رد رد رد رد
ط.ط.ط.ط.
ظ.ظ.ظ.ظ.ظ.
دو دو دو دو دو دو
ذو ذو ذو ذو ذو
زر زر زر زر زر زر
رز رز رز رز رز رز
ذر ذر ذر ذر ذر
ئر ور ئر ور ئر ور ئر ور
رئ رئ رئ رئ رئ

32
امتحان ردیفپایینی
فروشگاه قرار است در جشن میلاد قرعه کشیکند.
آیا گیرنده این نامه را می شناسید.
کشور ایران در قسمت جنوب غربی قاره آسیا واقع شده است.
روز دوشنبه در هنرستان سینا جشن است.
دیروز ترافیک اتوبان همت بسیار سنگین بود.
داود مرد مهربان و با شخصیتی است.
امسال عید قربان به دیدن تمام فامیل می روم و از آنها حلالیت می طلبم.
این قفس برای دو مرغ عشق کوچک است.
گل های بنفشه و لاله در باغچه جلوه خاصی به خانه بخشیده است.
من با دوستانم روز چهارشنبه به پارک جمشیدیه خواهیم رفت.
سال جدید تحصیلی را به شما فرزندان عزیز تبریک عرض میکنیم.
توشه راه مومن نماز است.
طوطی لیلی بالهای رنگین زیبایی دارد.
جاده شمال تونل های زیادی دارد.
- این تمر ینها و امتحانش رو انجام بد ید تا دستتون راه ب یفته و جا ی کلیدهای مختلف تو ذهنتون
ملکه بشه.33
تمرین اعداد
23523464237-
234566765654
()4326457796
324562346457
009090727631
097358871232
236426547111
1678129939
4686646
69844646
64649874
6464698=
=545465464
46695998
5146646864
6444=664-5464+646
48489=6546546/46498*4654

منبع : بازی کامپیوتر - خرید اینترنتی بازی |آشنایی با کیبورد کامپیوتر - آموزش تایپ ده انگشتی
برچسب ها : تایپ ,راست ,صفحه ,کلیدهای ,انگشت ,حروف ,صفحه کلید ,ترتیب کلیدهای ,تایپ میکنند ,قرار گرفته ,کلید کامپیوتر ,مشاهده میکنید انگشت ,تایپ میکنند انگشت